Proeftuin Laarbeek

Case

Bij Beek en Donk (NB) komen verschillende ruimtelijke opgaven van verschillende partijen samen: De bedrijfsterreinuitbreiding van de Gemeente Laarbeek, de wegverbreding van de Provincie Noord Brabant en de waterretentie van het Waterschap Aa en Maas. Het effect van klimaatverandering op het stroomgebied van de Aa heeft al langer de aandacht. Enerzijds zijn er grote kansen op verdroging van de hoger gelegen zandgronden, anderzijds neemt in de lagere delen de kans op wateroverlast toe. Partijen zijn gezamenlijk op zoek naar een integraal plan, waarbij de klimaateffecten worden ondervangen en een toekomstgericht plan wordt ontwikkeld.

Inbreng

Doelstelling

De samenwerkende partijen wilden meer grip krijgen op de eerder geschetste mogelijkheden van een regionale waterbuffer, vooral met het oog op de integratie met andere functies in zo’n systeem. Een tweede doelstelling was het maken van bestuurlijke afspraken over de ambities en de uitwerking.

Leerpunten

De effecten van klimaatverandering zijn vooral voor het bedrijventerrein en het stroomdal evident. Op termijn wordt niet alleen wateroverlast, maar ook watertekort een grote opgave.

Voor een goede integrale oplossing moeten samenwerkende partijen het eens zijn over de basisgegevens: de kwantitatieve omvang van de (waterbergings-)opgave.
Samenwerkende partijen stimuleren elkaar bij het vinden van integrale oplossingen; het ontslaat partijen echter niet van hun plicht om zelf maatregelen te nemen, waar het probleem ontstaat.

Landelijk is de Laarbeekse opgave exemplarisch voor de complexe opgave om integrale oplossing voor klimaatadaptatie te vertalen naar daadwerkelijke samenwerking.

Resultaat

In navolging van de proeftuin ondertekenden de gemeente Laarbeek en Waterschap Aa en Maas een bestuursovereenkomst voor de uitwerking van het plan ‘Blauwe Poort Laarbeek’