Betrek de belangrijkste stakeholders erbij

“Met het organiseren van een proeftuin wordt een bijzondere setting georganiseerd die kan leiden tot mooie en innovatieve oplossingen. Van essentieel belang voor een succesvolle proeftuin zijn in ieder geval twee zaken. Ten eerste is dat betrokkenheid van alle belanghebbenden uit het gebied. Alleen onder die conditie kunnen in een proeftuin gedragen oplossingsrichtingen worden geformuleerd. Een tweede voorwaarde is de aanwezigheid van een ‘probleemeigenaar’. Een proeftuin moet geen zelfstandige oefening zijn, maar aansluiten bij lopende plannen zoals een herstructurering of gebiedsontwikkeling.”

— Niels Al, planoloog en beleidsadviseur water en kust van de Gemeente Den Haag en deelnemer aan de Proeftuin Scheveningen-Haven.

De keuze om een proeftuin te organiseren kan het best in samenspraak met de sleutelspelers in het proces worden gedaan. Zo voorkom je een gevoel van ‘overvallen worden’. Bij gebiedsontwikkeling is dat vaak de alliantie tussen gemeente en vastgoedpartij(en), bij meer waterstaatkundige opgaven gemeente en waterschap. De sleutelspelers verkennen gezamenlijk het doel en de scope van de proeftuin.

Tonny Meulensteen licht toe hoe zijn bedrijf een rol kan spelen in het opvangen van regionale wateroverlast.

Tonny Meulensteen licht toe hoe zijn bedrijf een rol kan spelen in het opvangen van regionale wateroverlast.

Inventarisatie van de deelnemers

Wie de belangrijke stakeholders en disciplines zijn wordt in de voorbespreking met de procesbegeleider en de coördinator bepaald. Over het algemeen zijn dat medewerkers van de gemeente en het waterschap, zoals:

  • de stedenbouwkundige of landschapsarchitect,
  • assetmanagers / beheerders van groen, oppervlaktewater of riool
  • beleidsmedewerkers milieu, ecologie, water
  • projectleider van het gebied

Daarnaast zijn er altijd externe partijen, zoals:

  • nutsbedrijven voor energie, drinkwater, elektriciteit
  • vastgoedpartijen als projectontwikkelaars, corporaties, beleggers (grotere) particuliere eigenaren
  • vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven zoals de wijkvereniging of ondernemersvereniging
  • een vertegenwoordiger van de veiligheidsregio
  • hogere samenwerkende overheden zoals provincies of Rijk

Idealiter nemen ongeveer 10 tot 18mensen deel aan de proeftuin. Bij een grotere groep krijg je meer het gevoel van een conferentie dan een ontwerpatelier. Er is dan minder teambuilding. Bij meer dan 8 personen kan beter in 2 groepen PM Consequenties samenwerking draagvlak tussen groepen? gewerkt worden die elk begeleid wordt door een ontwerper.

‹ vorige stapvolgende stap ›