Wat levert een proeftuin op?

“De grote waarde van de proeftuin zit in het open karakter. Mensen spreken vrijer, zijn creatiever, schuiven het eigen deelbelang opzij voor het grotere belang.”

— Paula Bijlsma en Renate Postma van de Gemeente Zwolle, deelnemers aan de Proeftuin Zwolle Klimaatbestendig.

In de eerste plaats is dat een inhoudelijk projectresultaat dat wordt gedocumenteerd in een beeldend verslag. Dit kan een gedeelde visie behelzen, concrete voorstellen voor maatregelen en/of vervolgafspraken voor uitwerking en uitvoeringsallianties. Dat is vaak uit te drukken in de ruimtelijke kwaliteit (korte termijn) als ook in vermeden schades als gevolg van weersextremen (lange termijn).

Daarnaast is er altijd een breder procesresultaat. Er zijn veel nieuwe contacten tussen medewerkers van diverse instanties ontstaan en er is op een vernieuwende manier samengewerkt. Dat is vaak een voedingsbodem voor een veel groter aantal toekomstige samenwerkingen tussen deze personen.

Tot slot is ook de communicatieve waarde van de proeftuin niet te onderschatten. Er is een zeker ‘showcase gehalte’ rondom de proeftuin. Het is vaak nieuwswaardig en daarmee ook interessant voor bestuurders. Een directe kans om te laten zien hoe duurzaam ontwerpen in de praktijk vorm krijgt.