Voor welke thema’s is de proeftuin geschikt?

In wezen is een proeftuin voor elke ontwerpopgave of elk ruimtelijk planproces waar meerdere partijen bij betrokken zijn, geschikt. Of het nu om ruimte voor de rivier of een stedelijke herstructureringsopgave gaat.

De Deltaprogramma gerelateerde thema’s ‘klimaatbestendige stad’ en ‘meerlaagsveiligheid’ zijn voor velen nog nieuwe onderwerpen. Dat maakt de proeftuin tot een uitstekende methode om deze onderwerpen in een vrije opzet bij alle belanghebbenden in een gebiedsopgave te introduceren en aan oplossingen te werken.

Vaak biedt een proeftuin de mogelijkheid om thema’s als energie, ecologie, gezonde stad, water, vervoer, etc. mee te nemen (zie website Handboek Meekoppelen), vooral ook omdat deze thema’s een relatie hebben met de eerder genoemde. Ook voorkomt deze brede benadering dat een aantal deelnemers klimaat teveel als een ‘ver van mijn bed show’ zal zien. Het helpt dan enorm als men de klimaat gerelateerde opgave kan herkennen in een eigen doelstelling.

Klimaatbestendige stad

Klimaatthema’s zijn onder meer wateroverlast door regen of kwel, overstromingsrisico’s, droogte, bodemdaling, verzilting, hittestress en biodiversiteit. Deze thema’s zijn nauw met elkaar verweven. Vaak werkt een maatregel voor het ene thema ook voordelig voor een ander thema. Zie voor meer informatie, maatregelen en voorbeelden www.groenblauwenetwerken.com.

Meerlaagsveiligheid

In het kader van de klimaatverandering met zeespiegelstijging en hoge rivierwaterstanden is het onderwerp Meerlaagsveiligheid op de agenda gezet. Naast primaire keringen in de vorm van dijken, dammen en duinen wordt er nu ook gewerkt aan veilige en duurzame ruimtelijke inrichting en evacuatiestrategieën. Concreet betekent dit bijvoorbeeld verhoogde infrastructuur, waterrobuuste inrichting van wijken of het benutten van evacuatiemogelijkheden in de buurt (bijvoorbeeld naar hoger gelegen gebieden). Zie ook www.groenblauwenetwerken.com.

Bredere duurzaamheidsdoelen

Om potenties van een proeftuin en de deelnemers volledig te benutten, kunnen ook vraagstellingen zoals duurzame energieproductie en biodiversiteit in een proeftuin meegenomen worden, zie de websites Handboek Meekoppelen en Groenblauwe Netwerken. Daarnaast kunnen vraagstukken die in het gebied spelen in de proeftuin meegenomen worden.